Top 40 Nguyệt phiếu Qidian tháng 03/2024

bởi Ngũ Gia

Top 40 Nguyệt phiếu Qidian tháng 03/2024

Bảng xếp hạng truyện tháng 03/2024

Bảng xếp hạng truyện tháng 03/2024

1. Túc Mệnh Chi Hoàn – Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc | Huyền Huyễn Dị Thế Đại Lục

2. Đều Trọng Sinh Ai Yêu Đương A – Thác Na Nhi Liễu | Đô Thị Đô Thị Sinh Hoạt

3. Bức Ta Trọng Sinh Đúng Không – Ấu Nhi Viên Nhất Bả Thủ | Đô Thị Đô Thị Sinh Hoạt

4. Đạo Gia Muốn Phi Thăng – Bùi Đồ Cẩu | Huyền Huyễn Đông Phương Huyền Huyễn

5. Trở Lại 1982 Tiểu Ngư Thôn – Mễ Phạn Mễ | Đô Thị Đô Thị Sinh Hoạt

6. Ai Bảo Hắn Tu Tiên! – Tối Bạch Đích Ô Nha | Tiên Hiệp Cổ Điển Tiên Hiệp

7. Xích Tâm Tuần Thiên – Tình Hà Dĩ Thậm | Tiên Hiệp Cổ Điển Tiên Hiệp

8. Hoàng Hôn Phân Giới – Hắc Sơn Lão Quỷ | Khoa Huyễn Tiến Hóa Biến Dị

9. Ta Siêu Năng Lực Mỗi Tuần Đổi Mới – Nhất Phiến Tuyết Bính | Khinh Tiểu Thuyết Luyến Ái Nhật Thường

10. Huyền Giám Tiên Tộc – Quý Việt Nhân | Tiên Hiệp Tu Chân Văn Minh

11. Thâm Hải Dư Tẫn – Viễn Đồng | Khoa Huyễn Tương Lai Thế Giới

12. Pháo Hỏa Hồ Tuyến – Khang Tư Thản Đinh Bá Tước | Lịch Sử Giá Không Lịch Sử

13. Ngự Thú Chi Vương – Khinh Tuyền Lưu Hưởng | Đô Thị Dị Thuật Siêu Năng

14. Tiên Nhân Tiêu Thất Chi Hậu – Phong Hành Thủy Vân Gian | Tiên Hiệp Huyễn Tưởng Tu Tiên

15. Từ Trảm Yêu Trừ Ma Bắt Đầu Trường Sinh Bất Tử – Lục Nguyệt Thập Cửu | Huyền Huyễn Đông Phương Huyền Huyễn

16. Cái Này Du Hí Cũng Quá Chân Thực – Thần Tinh LL| Khinh Tiểu Thuyết Nguyên Sinh Huyễn Tưởng

17. Tấn Mạt Trường Kiếm – Cô Độc Mạch Khách | Lịch Sử Lưỡng Tấn Tùy Đường

18. Đường Nhân Đích Xan Trác – Kiết Dữ 2| Lịch Sử Lưỡng Tấn Tùy Đường

19. Quốc Dân Pháp Y – Chí Điểu Thôn | Đô Thị Thương Chiến Chức Tràng

20. Quang Âm Chi Ngoại – Nhĩ Căn | Tiên Hiệp Thần Thoại Tu Chân

21. Từ Thủy Hầu Tử Bắt Đầu Thành Thần – Giáp Xác Nghĩ | Huyền Huyễn Đông Phương Huyền Huyễn

22. Tiên Phụ – Ngôn Quy Chính Truyện | Tiên Hiệp Huyễn Tưởng Tu Tiên

23. Trọng Khải Thần Thoại – Phượng Trào Hoàng | Huyền Huyễn Dị Thế Đại Lục

24. Cái Này Vua Màn Ảnh Chỉ Muốn Khảo Chứng – Giang Công Tử A Bảo | Đô Thị Ngôi Sao Giải Trí

25. Phổ La Chi Chủ – Sa Lạp Cổ Tư | Huyền Huyễn Đông Phương Huyền Huyễn

26. Thiên Nhân Đồ Phổ – Ngộ Đạo Giả | Huyền Huyễn Đông Phương Huyền Huyễn

27. Xu Cát Tị Hung, Từ Thiên Sư Phủ Bắt Đầu – Bát Nguyệt Phi Ưng | Huyền Huyễn Dị Thế Đại Lục

28. Trọng Sinh Tại Hỏa Hồng Niên Đại Du Nhàn Sinh Hoạt – Ốc Ngoại Phong Xuy Lương | Đô Thị Đô Thị Sinh Hoạt

29. Minh Tôn – Thần Nhất Thập Nhất | Chư Thiên Vô Hạn · Chư Thiên

30. Mãn Đường Hoa Thải – Quái Đản Biểu Ca | Lịch Sử Lưỡng Tấn Tùy Đường

31. Ta Là Đạo Diễn, Ta Không Thể So Nát – Bất Thị Lão Cẩu | Đô Thị Ngôi Sao Giải Trí

32. Thần Thoại Bản Tam Quốc – Phần Thổ Hoang Thảo | Lịch Sử Tần Hán Tam quốc

33. Không Cho Phép Không Thu Ta Nhân Tịch – Khả Liên Tịch Tịch | Khinh Tiểu Thuyết Nguyên Sinh Huyễn Tưởng

34. Ta Có Một Cái Tu Tiên Thế Giới – Thuần Cửu Liên Bảo Đăng | Tiên Hiệp Tu Chân Văn Minh

35. Y Quan Bất Nam Độ – Lịch Sử Hệ Chi Lang | Lịch Sử Tần Hán Tam quốc

36. Ta Người Chơi Hung Mãnh Quá – Soái Khuyển Frank | Du Hí Du Hí Dị Giới

37. Đều Trọng Sinh Ai Thi Công Chức A – Liễu Ngạn Hoa Hựu Minh | Đô Thị Đô Thị Sinh Hoạt

38. Loạn Thế Thư – Cơ Xoa | Huyền Huyễn Đông Phương Huyền Huyễn

39. Trọng Sinh Ta Không Có Cách Cục – Kình Ngư Thiền Sư | Đô Thị Đô Thị Sinh Hoạt

40. Tốc Thông Tu Tiên! – Bình Tằng | Khinh Tiểu Thuyết Nguyên Sinh Huyễn Tưởng

Bài liên quan

Bình luận