Review: Phàm nhân tu tiên

Chắc hẳn những người mê truyện tiên hiệp lâu năm đều đã từng đọc qua tác phẩm Phàm nhân tu tiên này, nên mình viết review chủ yếu đề cử cho các bạn mới gia nhập tu chân giới. Đây …