Review: Tu Chân Tứ Vạn Niên

Truyện sâu sắc, có tính logic cao, nhân vật phụ không não tàn mà còn để lại nhiều ấn tượng sâu sắc, xuyên suốt truyện có rất nhiều âm mưu gia!!! Tu chân 40000 niên đại, một bình thường biên …