Bạch Tiểu Thuần tu tiên niên biểu

15 tuổi: Bị Lý Thanh Hậu đưa vào Linh Khê tông, vào hỏa táo phòng làm hỏa kế, bài danh lão Cửu, được xưng là Bạch Cửu Bàn. 16 tuổi: Nhập Linh Khê tông Hương Vân sơn, thành ngoại môn đệ …